خسارت های پرداختی بیمه های عمر انفرادی

 

شماره بیمه نامه تاریخ شروع بیمه نامه تاریخ وقوع خسارت نوع خسارت حق بیمه پرداختی تا زمان خسارت (ریال) جمع مبلغ خسارت (ریال) مستندات پرداخت خسارت
۹۳/۰۷/۷۵۰/۴۲۱۸/۰۰۲۲۷۵ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ فوت ۹,۰۳۹,۵۰۰ ۱,۰۷۴,۵۱۴,۵۳۰  مشاهده مستندات پرداخت
۹۳/۰۷/۸۵۰/۸۵۰/۰۰۳۲۰۷ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ امراض خاص ۲۶,۲۲۷,۳۰۰ ۸۶,۲۵۰,۰۰۰  مشاهده مستندات پرداخت
۸۸/۰۷/۹۰۰۷/۹۰۰۷/۰۰۰۲۱۴ ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ ازکارافتادگی ۴,۴۰۴,۴۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده مستندات پرداخت
۹۳/۰۷/۴۲۵۵/۴۲۵۵/۰۰۰۰۰۵ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ هزینه پزشکی ناشی از حادثه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۱۶۱,۳۳۴  مشاهده مستندات پرداخت