سوالات متداول

بیمه‌نامه، سندی است بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار که بر اساس قانون بیمه و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم می گردد و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر واقع نگردیده باید به بیمه‌گذار قبل از صدور بیمه‌نامه اعلام گردد و موارد اعلام شده جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌گردد. در صورتیکه بیمه شده و بیمه‌گذار شخصی واحد نباشد، رضایت کتبی بیمه شده و در مورد بیمه شده ای که اهمیت قانونی نداشته باشد، موافقت ولی یا قیم او برای اعتبار  بیمه‌نامه ضروری است و در غیر این صورت، بیمه‌نامه باطل است.

بیمه‌گر، موسسه یا شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در بیمه‌نامه قید شده و پرداخت غرامت ناشی از خطر موضوع بیمه را طبق شرایط مقرر در بیمه‌نامه به عهده می‌گیرد.

بیمه‌گذار، شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه‌نامه قید می گردد و عهده‌دار پرداخت حق بیمه است. بیمه گذار به عنوان صاحب بیمه‌نامه در قبال بیمه‌گر شناخته می‌شود و بایستی اهلیت قانونی و حداقل ۱۸سال تمام داشته باشد.

بیمه شده، شخصی حقیقی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه برای او موجب انعقاد بیمه‌نامه گردیده و حادثه، فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است. در بیمه های عمر، اساس محاسبه حق بیمه را سن، وضعیت سلامتی و شغل بیمه شده تشکیل می‌دهد.

شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که بیمه‌نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بیمه‌نامه ذکر گردیده است.

حق بیمه، وجهی است که بیمه‌گذار در مقابل تعهدات بیمه‌گر می‌پردازد. در بیمه‌های عمر اشکال مختلفی برای پرداخت آن اعم از یکجا، سالانه، اقساط ماهانه، سه‌ماهه و شش‌ماهه وجود دارد. در همه انواع بیمه‌ها، پرداخت حق بیمه شرط لازم برای جاری شدن تعهدات بیمه‌گر است و در واقع بدون پرداخت حق بیمه، تعهدی برای بیمه‌گر وجود ندارد و بیمه‌نامه از درجه اعتبار ساقط است.

سرمایه بیمه، وجهی است که در بیمه‌نامه به طور کامل مشخص شده و به اقتضای تحقق ریسکی که در آن پیش‌بینی‌شده است، اعم از فوت یا حیات، پرداخت می‌شود. سرمایه ‌بیمه عمر به دو صورت یکجا و یا مستمری قابل پرداخت بوده که به شکلهای مختلفی مانند ثابت یا افزایشی تعیین و تعریف شود.

مبلغی است که از محل حق بیمه پرداختی بیمه گذار و پس از کسر کسورات بیمه ای بیمه نامه و اختصاص سود سرمایه گذاری انباشته می گردد.

بازخرید راهی برای پایان دادن به قرارداد قبل از موعد اتمام دوره آن است و بر اساس آن بیمه‌گذار حق دارد طبق محـاسبه‌ای که از طرف بیمه گر به عمل خواهد آمد، بیمه‌نامـه‌ را بازخرید ‌نماید. بیمه‌گر نیز مکلف است که ارزش بازخرید بیمه‌نامه را با رعایت شرایط بیمه‌نامه صادره پرداخت نماید. ارزش بازخرید بیمه نامه ‌عمروسرمایه‌گذاری در سالهای اول تا چهارم به ترتیب معادل ۹۵، ۹۶، ۹۷و ۹۸و از سال پنجم و بعد از آن معادل ۱۰۰درصد اندوخته سرمایه‌گذاری خواهد بود.

ارایه بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از بدو تولد تا سن ۷۰سالگی بیمه شده امکان پذیر می باشد.

حداقل و حداکثر مدت بیمه نامه در بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری به ترتیب ۵سال و ۳۰سال می باشد با این این شرط که مجموع سن و مدت بیمه نامه از ۷۵سال بیشتر نشود.

در شرکت بیمه نوین در صورت وقوع حادثه پوشش‌های ذیل قابل ارائه می باشد:

 • فوت در اثر حادثه به میزان ۴برابر سرمایه فوت تا سقف ۴میلیارد ریال.
 • نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و کامل معادل ۱۰۰درصد سرمایه فوت.
 • هزینه های پزشکی معادل ۲۰درصد سرمایه فوت تا سقف ۲۰۰میلیون ریال.

در شرکت بیمه نوین در صورت وقوع ازکارافتادگی دائم و کامل پوششهای ذیل قابل ارایه خواهد بود:

 • معافیت از پرداخت حق بیمه سنوات آتی(شامل حق بیمه اصلی و اضافی، با احتساب تعدیلات سالانه).
 • پرداخت مستمری.
 • پرداخت سرمایه از کارافتادگی معادل ۱۰۰درصد سرمایه فوت.

در این پوشش بسته به نوع بیمه گذار و بیمه شده پوشش به شرح ذیل ارایه می گردد:

 • بیمه گذار با بیمه شده یکسان باشند. در این حالت در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه گذار (ناشی از حادثه یا بیماری) و رعایت مفاد شرایط اختصاصی پوشش مربوطه، بیمه گذار تا انتهای مدت بیمه نامه از پرداخت حق بیمه معاف و به جای آن بیمه گر پرداخت حق بیمه سنوات آتی را تقبل خواهد نمود.
 • بیمه گذار با بیمه شده یکسان نباشد و بیمه شده زیر ۱۸سال باشد. در این حالت در صورت فوت (به هر علت) یا ازکارافتادگی دائم و کامل (ناشی از حادثه یا بیماری) بیمه گذار، بیمه نامه تا رسیدن به سن ۱۸سالگی بیمه شده و یا ۶۰سالگی بیمه گذار، از پرداخت حق بیمه معاف و بیمه گر پرداخت حق بیمه سنوات آتی را تقبل خواهد نمود.
 • بیمه گذار با بیمه شده یکسان نباشد و بیمه شده بالای ۱۸سال باشد. در این حالت در صورت فوت (در اثر حادثه) یا ازکارافتادگی دائم و کامل (ناشی از حادثه یا بیماری) بیمه گذار، بیمه نامه تا انتهای مدت بیمه نامه از پرداخت حق بیمه معاف و بیمه گر پرداخت حق بیمه سنوات آتی را تقبل خواهد نمود.

بیماریهای تحت پوشش عبارت است از هر گونه عارضه جسمی و یا اختلال در اعمال طبیعی اعضاء و جهاز مختلف بدن که ناشی از بروز سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق قلبی(کرونر)، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن(قلب، ریه، کبد، کلیه، مغز استخوان) بر طبق تشخصی پزشک معتمد شرکت می باشد.

 • قابلیت ارائه از سن یک سال تا ۶۰سال.
 • پوشش غرامت بیماری خاص تا ۵۰ درصد سرمایه فوت به هرعلت تا سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
 • در این پوشش غرامت با احراز بیماری پرداخت می شود.
 • در صورت دریافت غرامت، پوشش برای سایر امراض در سالهای بعد نیز قابل ارائه خواهد بود.

یکی از ویژگیهای بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری این است که فرد می تواند ضمن بهره مندی از پوششهای بیمه ای طی مدت بیمه نامه، اندوخته انتهای مدت بیمه نامه خود را که طی دوره انباشه شده است ، در قالب مستمری (مدت معین یا مادام العمر) دریافت نماید. نوع و نحوه دریافت مستمری در انتهای مدت بیمه نامه توسط فرد مشخص خواهد شد.

در مستمری مدت معین پرداخت مستمری طی یک مدت معین و مشخص انجام می شود. در این نوع مستمری در صورت فوت مستمری بگیر طی این مدت، مانده مستمری به بازماندگان وی قابل پرداخت خواهد بود. در حالیکه در مستمری مادام العمر پرداخت مستمری تا زمان حیات شخص مستمری بگیر ادامه خواهد داشت. در این مستمری با فوت مستمری بگیر، پرداخت مستمری قطع خواهد شد.

مبلغ مستمری که شامل اصل (اندوخته) و سود متعلقه می باشد، بر اساس مبلغ اندوخته انتهای قرارداد، نرخ سود، مدت پرداخت مستمری (مستمری مدت معین) و سن مستمری بگیر ( مستمری مادام العمر) محاسبه می شود. با توجه به اینکه مبلغ مستمری شامل اصل اندوخته نیز می باشد، در انتهای دوره پرداخت مستمری، اندوخته مستهلک خواهد شد.

در بیمه نامه عمروسرمایه گذاری پیامک وصول اقساط برای شما ارسال خواهد شد. بر این اساس لازم است از صحت شماره همراه خود اطمینان حاصل نمایید. همچنین می توانید می توانید از طریق سایت تخصصی بیمه های زندگی به آدرس life.novininsurance.com لیست اقساط پرداختی خود را به همراه تاریخ پرداخت آن مشاهده نمایید.

پس از خرید بیمه نامه عمروسرمایه گذاری می توانید با مراجعه به سایت تخصصی بیمه های زندگی به آدرس life.novininsurance.com بیمه نامه خود را رویت نمایید.

در بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری بیمه گذار می تواند جهت حفظ ارزش پول خود، حق بیمه را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

در بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری بیمه نوین با توجه به اینکه سود مبالغ پرداختی از تاریخ پرداخت محاسبه می گردد، لذا در پرداختهای زودهنگام اندوخته شما مشمول سود تشویقی (جایزه) خواهد شد.

در بیمه نامه عمروسرمایه گذاری شرکت بیمه نوین شما می توانید بعد از گذشت دو سال از مدت بیمه نامه تا ۷۰درصد موجودی اندوخته خود را برداشت نمایید. در صورت عدم تمایل به کاهش اندوخته در صورت برداشت،  بعد از گذشت دو سال می توانید از اعتبار اندوخته خود استفاده نموده و  بدون نیاز به ضامن تا ۹۰درصد ارزش بازخرید وام دریافت نمایید. لازم به ذکر است در صورت کامل بودن مدارک و تکمیل فرم درخواست، دو فرایند مذکور حداکثر ظرف ۴۸ساعت انجام خواهد پذیرفت.

در بیمه نامه عمروسرمایه گذاری شرکت بیمه نوین در صورت عدم پرداخت حق بیمه در سررسید مقرر، بیمه گر جهت جاری نگه داشتن پوششهای بیمه ای، تا زمان وجود اندوخته در بیمه نامه، حق بیمه های مربوطه را از آن تامین خواهد نمود. در صورت عدم کفایت اندوخته در تامین حق بیمه پوششهای بیمه ای بیمه نامه تعلق و بیمه گر آن را فسخ خواهد نمود.

در بیمه نامه عمروسرمایه گذاری شرکت بیمه نوین بیمه گذار علاوه بر دریافت بیمه نامه و جدول محاسباتی، برگه ای به عنوان راهنمای کاربرد جدول دریافت می دارد که در آن اعداد مندرج در جدول که بیانگر میزان تعهدات بیمه گر و بیمه گذار می باشد، به زبان ساده و با ذکر مثال بیان شده است.

شما می‌توانید بدون مراجعه حضوری کلیه اقساط خود را به شکل حضوری و غیر حضوری پرداخت کنید:

الف: پرداخت الکترونیکی از طریق سایت شرکت به آدرس www.novininsurance.com (منوی سرویس های الکترونیک) با درج کد رایانه اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار

ب: از طریق پایگاه تخصصی بیمه‌های زندگی به آدرس life.novininsurance.com سامانه “استعلام آنلاین بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری” بدون درج کد اعلامیه بدهکار (نام کاربری سامانه: کد بیمه‌گذار – کلمه عبور: کدملی بیمه‌گذار)

ج: پرداخت از طــــریق دســـــتگاههای خودپرداز (ATM) بانــــک ملت با استــــفاده از کارتهــــای شتابی و انتقال وجه به شماره کارت ۵۹۰۹-۴۹۴۵-۳۳۷۹-۶۱۰۴

د: مراجعه به اینترنت بانک ملت و انتقال وجه به حساب ۴۹۳۰۵۹۳۱۸۵ با شناسه ۱۷رقمی

ه: مراجعه به شعب بانک ملت و واریز نقدی اقساط به حساب ۴۹۳۰۵۹۳۱۸۵ با شناسه ۱۷رقمی

سوال جدید

لطفا صبر کنید